Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ankenævn​

§ 1

​Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere tilsluttet Danske Kørelæreres Landsforbund. Klagen skal vedrøre modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Klager kan kun vedrøre modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning, men ikke krav vedrørende forudbetaling for undervisning.

§ 2

​Ankenævnet består af 2 medlemmer udpeget blandt Danske Kørelæreres Landsforbunds aktive kørelærere samt en formand, der skal være jurist og have særlig indsigt i kørelærerfagets udøvelse.

Formanden samt ankenævnets øvrige 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Landsforbundet.

Til ankenævnet knyttes et sekretariat, der har hjemsted hos Danske Kørelæreres Landsforbund.

§ 3

​Klager kan indgives mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål.

§ 4

​Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når

1) han selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har varet repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

2) hans ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op - eller nedstigende linie eller i sidelinie så nær som søskende, børn eller andre nærtstående, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om hans fuldstændige upartiskhed.

Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk.1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette nævnets formand herom.

Nævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt et nævnsmedlem ikke kan medvirke i behandlingen af en sag.

§ 5

​Nævnets formand og medlemmer vælges for en periode af 3 år. Ankenævnets medlemmer, bortset fra formanden, fratræder deres hverv, når de ikke længere er aktive medlemmer af Danske Kørelæreres Landsforbund.

§ 6

​Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt:

1. at forbrugerens krav ikke vedrører forudbetaling for undervisning

2. at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til kørelæreren.

3. at klagen indbringes på en af ankenævnet udfærdiget formular.

4. at der samtidigt med klagens indbringelse indbetales et gebyr på kr. 500,00.

Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis klagen ikke bliver behandlet i ankenævnet, eller nævnet giver forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen.

§ 7

​Klager, der indsendes til ankenævnet, men som ligger uden for dettes kompetence tilbagesendes af sekretariatet til klageren. Klageren kan efter omstændighederne henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole og skal gøres bekendt med mulighederne for retshjælp og fri proces.

§ 8

​Sekretariatet videresender forbrugerens klage til kørelæreren til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra kørelæreren, forelægges dette for klageren til udtalelse.

Sekretariatet drager omsorg for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses for at være af betydning for sagens afgørelse, og til skriftlige sagkyndige erklæringer indhentet til brug for nævnsbehandlingen.​

Dette gælder dog ikke, hvis en parts interesse i at kunne benytte kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser.

Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne til at afgive de under stk.1 nævnte udtalelser og eventuelle andre udtalelser, som sekretariatet finder påkrævede.

Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til parterne om en udtalelse.

​Hvis kørelæreren ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i nævnet, der kan beslutte at træffe afgørelsen i sagen på det foreliggende grundlag.

Fremkommer forbrugeren ikke med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet anse klagen for bortfaldet.

Sekretariatet kan mægle forlig mellem parterne.

Forliget skal godkendes af formanden. Sekretariatet skal til hvert nævnsmøde fremlægge en oversigt med angivelse af indholdet til de forlig, der siden sidste møde i nævnet er indgået ved sekretariatets medvirken.

Sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, afgives af sekretariatet med en sagsfremstilling til behandling i navnet.

§ 9

​Nævnets afgørelser i de enkelte sager træffes i et møde, hvori formanden og nævnets medlemmer deltager.

Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og ét medlem deltager. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ankenævnet holder møde så ofte, det er påkrævet.

§ 10

Ved en sags behandling i nævnet forelægger nævnets sekretariat sagen.

Samtlige sagsakter skal forinden hvert nævnsmøde være fremsendt i kopi til samtlige nævnsmedlemmer.

Nævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling på indhentelse af yderligere oplysninger.

Afgørelsen i nævnet træffes ved almindeligt stemmeflerhed efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder.

Nævnet kan dog forlige sagen på et grundlag, hvorpå en afgørelse ikke vil kunne baseres.

Nævnet kan afvise klager, som på grund af deres vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerheden om bedømmelse af de fremkomne oplysninger eller af andre særlige grunde skønnes uegnet til behandling af nævnet.

Nævnet kan endvidere afvise at behandle en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen.

Ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori nævnet har truffet afgørelse eller forlig er indgået for nævnet, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af a) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, og b) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen - ville have medført et andet udfald af sagen.

§ 11

​Nævnets afgørelse og forlig skal være skriftlige. Afgørelsen skal være ledsaget af en begrundelse.

Både afgørelser og forlig skal underskrives af nævnets formand eller den, han bemyndiger hertil.

Nævnet fastsætter en frist på normalt 30 dage til opfyldelse af afgørelsen eller forliget.

Parterne skal have en kopi af afgørelsen eller forliget, ligesom de skal underrettes om reglerne for indbringelse af sagen for domstolene.

§ 12

​Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.

Danske Kørelæreres Landsforbund afholder omkostningerne i forbindelse med ankenævnsbehandlingen, herunder udgifter, der er forbundet med indhentelse af oplysninger i sagen, samt udgifter til indhentelse af de oplysninger, som nævnet måtte ønske.

Over de med nævnets virksomhed forbundne indtægter og udgifter føres regnskab. Eventuelt underskud dækkes af Danske Kørelæreres Landsforbund.

§ 13

Kørelærere tilsluttet Danske Kørelæreres Landsforbund er pligtig at efterkomme afgørelser truffet af ankenævnet, herunder at betale klageren det beløb, ankenævnet måtte have tilkendt denne.

Betaling skal finde sted senest 14 dage efter, at ankenævnets afgørelse er kommet til kørelærerens kundskab.

Såfremt beløbet ikke betales rettidigt udbetaler Danske Kørelæreres Landsforbunds Garantifond beløbet til klageren indenfor en frist af yderligere 14 dage.

Garantifonden kan herefter søge beløbet inddrevet hos kørelæreren. Danske Kørelæreres Landsforbund drager omsorg for, at Garantifondens midler stedse udgør kr. 5.000,- eller mere.

(August 2017)

Kontaktinformationer

​DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Nydamsvej 19

3200  Helsinge
Tlf.: (+45) 50 261 261

E-mail: chris@dkl.nu

CVR: 34425884