Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kørelæreruddannelse​

Du kan vælge mellem 3 forskellige områder:

 • Motorcykel - kategori A
 • Bil - kategori B
 • Storvogn - kategori C,D;E

For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. En godkendt kørelærer skal foretage selve undervisningen. Det betyder, at underviseren skal være særligt godkendt til den kategori, der ønskes kørelærergodkendelse til, og skal have gennemgået og bestået et af Rigspolitiets godkendte kurser.

I undervisningsforløbet skal du opnå følgende:

Indgående viden om den undervisningsplan for køreuddannelsen, som du ønsker kørelærergodkendelse til.

Fornøden viden om pædagogiske principper og færdighed i undervisning af elever i en køreskole såvel teoriundervisning som kørsel med elev i skolebilen. Viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik, køreteknik og risikolære ud over indholdet af undervisningsplanen for den valgte kategori.

Krav til dig for at kunne blive kørelærer

Dine helbredsforhold skal være gode. Er du det mindste i tvivl spørg da din sædvanlige læge med det samme.

 • Du skal være fyldt 24 år
 • Du skal have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs ingen frakendelser inden for denne periode
 • Du må ikke være straffet efter straffelovens § 78 stk. 2. - Du skal have folkeregisteradresse i Danmark og dansk CPR-nr. for at kunne tilmelde dig til kørelærerprøven
 • ​Du skal have en pædagogisk uddannelse, og som minimum et Alment Voksenpædagogisk Grundkursus (AVG) på 120 timer eller lignende

​Herud over skal du have erhvervet kørekort til:

 • ​Motorcykel - kategori A
 • Lastbil – kategori C
 • Lastbil med påhængsvogn - kategori C/E

Læs mere om adgangskrav til kørelæreruddannelse:

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere - Bek. nr. 99 af 29. januar 2015

 Lov om ændring af færdselsloven nr. 245 af 20. marts 2014

Mangler du et eller flere af ovenstående kørekort kan du tage dem hos en af vores medlemmer.

Du kan være kørelærer allerede 9-12 måneder efter du er startet med adgangskravene.

Hvis du er dømt for et strafbart forhold f.eks. vold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke opnå kørelærergodkendelse.

Du skal bestå kørelærerprøven.

Uddannelsescentre der uddanner kørelærere

Der henvises til formanden for DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Kørelærerprøven

Prøven består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende praktisk prøve. Prøverne afholdes 2 gange om året for en prøvekommission.

​Skriftlig forprøve

Forprøven består af en skriftlig prøve med 45 spørgsmål i systematik og indhold i undervisningsplanen for bilelevens køreuddannelsen. Når forprøven er bestået, kan du indstille dig til den afsluttende prøve. Forprøven kan du aflægge én gang pr. prøvetermin, der foregår i juni og december. Der er normalt tre forsøg til at bestå forprøven

Afsluttende praktisk prøve

Ved den afsluttende praktiske prøve bliver du bedømt i, om du har de fornødne teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever.

Den afsluttende prøve består i Prøvekommissionen vurderer:

1) Din teoriundervisning af elever.

2) Test af dine kundskaber (paratviden).

3) Undervisning af elev i skolebil.

Du har normalt tre forsøg til at bestå den afsluttende prøve.

Kørelærergodkendelsen

Når du har bestået kørelærerprøven, kan du få påtegnet kørelærergodkendelse til den valgte kategori i dit kørekort.

Vær opmærksom på at du skal opfylde særlige helbredskrav som kørelærer (samme som for taxi). Kontakt derfor din sædvanlige læge, inden du starter uddannelsen hvis du evt. har helbredsmæssige problemer.

Ved henvendelsen til kørekortkontoret skal du medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge.

Obligatorisk efteruddannelse for kørelærere

​Kørelæregodkendelsen gælder i fem år. Den kan fornyes, med en ny lægeattest og deltagelse i et 5 dages efteruddannelseskursus.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere, at Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere.

Rigspolitiet har derfor udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere kaldet “Efteruddannelsesbekendtgørelsen”.

I Efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder bestemmelser om efteruddannelsens indhold og om godkendelse af efteruddannelsescentre.

Målgruppe

​Kørelærere, der forinden fornyelse af kørelærergodkendelsen, skal have gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Formål

​Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Varighed

​Den samlede efteruddannelse af kørelærere skal have en varighed på minimum 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af en dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler.

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Indhold:

​Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer så kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver, kan planlægge egen undervisning, varieret og målrettet samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,

har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi, har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger, har viden om relevante love og bekendtgørelser, og har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:

Køretøjsteknik og køreteknik, energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, eller virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole. I efteruddannelsen vil kørelæreren blive undervist i følgende emner:

 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik
 • Supplerende viden

Herudover vil indgå ét af følgende 6 emner:

 • ​Arbejdsmiljø
 • Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse
 • Køreteknik til motorcykel
 • Køreteknik til almindelig bil
 • Køreteknik til store køretøjer
 • Energi- og miljørigtig kørsel
 • Kursets gennemførsel og fravær

Kursuslederen skal endvidere føre opsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen, og sikre, at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt i undervisningen således, at der kan udstedes et kursusbevis for, at efteruddannelsen er gennemført.

Der kan derfor ikke accepteres fravær.

De nærmere regler finder du i    bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere - Bek. nr. 99 af 29. januar 2015

​​

Kontaktinformationer

​DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Nydamsvej 19

3200  Helsinge
Tlf.: (+45) 50 261 261

E-mail: chris@dkl.nu

CVR: 34425884