Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter for DKL​

Formål

Paragraf 1

​Danske Kørelæreres Landsforbund (DKL) virker ud fra en liberal grundholdning til udøvelsen af køreskolevirksomhed. Landsforbundets formål er at højne den danske kørelærerstand og derudover varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser overfor myndigheder, elever og pressen.

Landsforbundet afholder møder og kurser samt formidler studierejser og ekskursioner til faglig videreuddannelse af medlemmerne. Landsforbundet forestår oprettelsen og driften af et ankenævn og en garantifond

Der udgives mindst 2 gange årligt et medlemsblad ”Trafikskolen”, der skal afspejle Landsforbundets liberale grundholdning samt informere om nye love m.v. af betydning for medlemmernes erhvervsudøvelse.

Landsforbundet kan ingensinde begrænse medlemmernes fulde ytringsfrihed overfor offentligheden eller andre.

Samtlige tillidserhverv i Landsforbundet er ulønnede.

Medlemskab

Paragraf 2

​Som medlem kan optages kørelærer og køreskoleindehavere. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og skal være ledsaget af anbefaling fra 2 medlemmer.

Bestyrelsen afgør hvorvidt optagelsen kan finde sted og underretter snarest ansøgeren herom.

Bestyrelsen kan ekskludere er medlem, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet på afgørende vis modarbejder Landsforbundets formål eller gør sig skyldig i grovere overtrædelser af lovgivningen vedrørende køreskolevirksomhed.

Kontingent

Paragraf 3

​Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent betales ved indmeldelse og forfalder derefter hver den 1. april. Efter derom fremsat anmodning kan bestyrelsen bevilge nedsat kontingent for medlemmer, der er fyldt 65 år, eller ikke længere er aktive.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren senest 3 måneder før regnskabets afslutning. Manglende kontingentindbetaling vil – efter 2 påmindelser - blive forsøgt inddrevet ved inkasso.

Æresmedlem

Paragraf 4

​Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag. De betaler ikke kontingent.

Bestyrelsen

Paragraf 5

​Landsforbundets arbejde ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i dennes fraværelse næstformandens - stemme udslaget.

Bestyrelsen vælger ”Trafikskolen”s redaktør samt konsulenter til varetagelse af særlige opgaver, herunder rådgivning inden for Landsforbundets juridiske sagsområde.

Sekretær fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen underskrives af vedkommende i forbindelse med formanden eller næstformanden.​

Regnskab og revision

Paragraf 6

​Landsforbundets regnskabs- og virkeår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Landsforbundets formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Generalforsamling

Paragraf 7

​Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, med mindst 14 dages varsel for en ordinær generalforsamling og mindst 8 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Paragraf 8

​Generalforsamlingen er i alle Landsforbundets anliggender dettes højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

Paragraf 9

​Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virkeår. Det reviderede regnskab – der mindst 14 dage før generalforsamlingen skal være tilsendt medlemmerne – fremlægges til godkendelse.

Indkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

På generalforsamlingen foretages valg af bestyrelsen, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Afstemningen sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af Landsforbundets medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt. Mindst et af de af bestyrelsen foreslået bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl/forretningssted vest for Storebælt.

Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning kan kun finde sted om de i dagsordenen opførte forhandlingspunkter Forslag til yderligere punkter på dagsordenen skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For at afgive stemmer på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed jfr. dog paragrafferne 10 og 11.

Vedtægtsændring

Paragraf 10

​Til ændring af landsforbundets vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Opløsning

Paragraf 11

​Til Landsforbundets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af Landsforbundets medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 31. 8 1989.

Joan Nielsen, formand

Ole Scharling, næstformand

Jens Kofod, bestyrelsesmedlem

Ole Nordholm Andersen, bestyrelsesmedlem

Jørn Jensen, Sekretær og kasserer​

Kontaktinformationer

​DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Nydamsvej 19

3200  Helsinge
Tlf.: (+45) 50 261 261

E-mail: chris@dkl.nu

CVR: 34425884