Kørekort

Kørekort

Kørekort til Personbil og Varebil – Kategori B

Dit kørekort skal tages hos en godkendt kørelærer.
Du kan starte så tidligt som når du er 16 år og 9 måneder.
Såfremt du erhverver dig kørekort før du er fyldt 18 år, skal du have en ledsager med i bilen under kørsel. (Se mere under lovstof)

Køreprøven

Køreprøven består af to dele

En teoriprøve og en praktisk prøve​

Tilmelding til teoriprøve

Du skal udfylde en ansøgningsblanket med gennemført manøvrebane kursus og vedlægge følgende:

 • Foto: 35 x 45 mm
 • Lægeattest
 • Kopi af sygesikringsbevis
 • Kopi af evt. kørekort
 • Originaldokument ”opholds og arbejdstilladelse”, hvis du ikke er dansk statsborger
 • Kursusbevis for gennemført førstehjælpskursus. (Dette gælder dog ikke hvis du allerede har kørekort. Kursusbeviset må max. være 12 mdr. gammelt, på tidspunktet for bestilling af den praktiske prøve)
 • Gebyr til politiet

Teoriprøven

​Teoriprøven afholdes af politiet. Her får du vist 25 billeder med ja/nej spørgsmål på et afkrydsningsskema til de 2 til 4 spørgsmål til hvert dias. I teoriprøven må du max. have 5 billedfejl.

Til buskørekort erhverv må du max have fejl i 3 billeder.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet.

Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har førstehjælpskursus og din lægeattest med foto klar, så teoriprøven kan bookes i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.​

Køreprøven

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:

​1) Kontrolprøven finder sted umiddelbart før kørslen Her skal du kunne kontrollere om de sikkerhedsmæssige vigtigste dele på bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere mv. er i orden.

​2) Selve køreprøven varer 25 – 45 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige. Du skal ved den praktiske prøve vise at du kan beherske bilen, og køre i trafikken på en trafiksikker måde.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig, om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige et midlertidigt kørekort.

Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark, Norge og Sverige.

Efter 3-4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre bil i hele EU og de fleste øvrige lande uden yderligere formaliteter.

”Kontrollerende prøve” er en ganske normal køreprøve, hvor du skal op til en teori- og praktisk prøve.

Specielt for MC gælder at prøven er opdelt i 3 faser

​1) Kontrolprøve som for bil

​2) Du skal udføre 5 øvelser på en lukket øvelsesplads, hvor du skal vise at du kan behærske mototcyklen.

​3) Selve køreprøven i trafikken som for bil.​

FAQ

Skal jeg på manøvrebane (lukket øvelsesplads)?

Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor eleven befinder sig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser.

Hvis du skal erhverve kørekort for første gang, til bil eller MC er det obligatorisk med et kursus på manøvrebane. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 5 timer (minimum 4 kørelektioner).

Du skal ikke på manøvrebane hvis du skal have kørekort til:

 • ​Bus (D) og bus med påhængsvogn (DE)
 • Lastbil (C) og lastbil med påhængsvogn (CE)
 • Trailer (B/E). • Erhvervskørekort til bus
 • Generhvervelse af dit kørekort
 • Ophæve et kørselsforbud
 • Aflægge en kontrollerende prøve

  Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Det er obligatorisk med et køreteknisk kursus, hvis du skal erhverve kørekort for første gang til:

 • ​Bil (B)
 • Motorcykel (A)
 • Bus (D)
 • Lastbil (C) og lastbil med påhængsvogn (CE)

​Du skal dog ikke på køreteknisk kursus hvis du skal have kørekort til:

 • ​Trailer (B/E)
 • Erhvervskørekort til bus
 • Generhvervelse af dit kørekort
 • Ophæve et kørselsforbud
 • Aflægge en kontrollerende prøve

  Hvor mange lektioner skal jeg mindst have?

Hvis du skal erhverve kørekort for første gang, til bil, motorcykel, bus, lastbil, lastbil med påhængsvogn, trailer eller har du fået kørselsforbud er det obligatorisk med et af myndighederne fastsat minimums antal lektioner á 45 minutter.

Disse minimums lektioner fordeler sig på områderne:

 • ​Kørsel på manøvrebane
 • Teori
 • Kørsel i trafikken
 • Kørsel på køreteknisk anlæg

Skal du generhverve dit kørekort eller skal du have kørekort til erhvervsmæssig personbefordring er der ikke krav om et bestemt minimums antal lektioner. Dog skal du ved kørselsforbud have mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner før du kan gå op til en kontrollerende køreprøve.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Har kørekortet været frakendt ubetinget, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.

For at generhverve skal du op til en kontrollerende køreprøve, som er en ganske almindelig køreprøve hvor du skal aflægge og bestå, både en teoriprøve og en praktisk prøve.

Har du haft kørekort i under tre år og har fået et kørselsforbud, skal du have ”Særlig køre-undervisning” og bestå en kontrollerende køreprøve for at hæve kørselsforbudet. Denne særlige køreundervisning kræver undervisning på en køreskole hvor du minimum skal have 7 teorilektioner og 8 kørelektioner.

Du henvender dig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Skal du op til en kontrollerende køreprøve, og har du kørekort til flere kategorier kan du nøjes med at gå op til køreprøve i en af politiet valgt kørekort kategori.

Består du den kontrollerende køreprøve senest 3. gang får du alle kategorierne tilbage ved denne kontrollerende køreprøve.

Består du ikke køreprøven senest 3. gang skal du generhverve de kørekort kategorier du fortsat ønsker at have kørekort til en for en.

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis kørekortet er erhvervet i et EU land, eller i et land hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav.

Politiet har en liste over de lande som Danmark accepterer at ombytte kørekort med.

​ Er dit land ikke på denne liste vil politiet kræve, at du aflægger og består en kontrollerende køreprøve, før dansk kørekort kan udstedes. Kontakt derfor Borgerservice i din kommune.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus​

Tilmelding til prøve

​Loven kræver at alle, der ikke allerede har kørekort, skal vedlægge kursusbevis for gennemført 8 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset må ikke være mere end 12 måneder gammelt, og skal være gennemført af en instruktør som er autoriseret af dansk Førstehjælpsråd.

Formål

​Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Uddanelsesmål

​Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

 • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 • Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
 • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Omfang

​Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

​Gennemførelse

 • ​Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp
 • Undervisningen skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd
 • Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Cases – og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal indeholde elementer af forebyggende karakter for at give kursisten viden om de ulykkesforebyggende tiltag, der kan indarbejdes i kørekortindehaverens anvendelse af køretøjet

​Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.​