Bestyrelsen

Bestyrelsen

Chris Fisker
Formand

Ansvarsområde
Økonomi
Presse
Myndigheder

Allan Sørensen
Næstformand

Ansvarsområde
Ankenævn

Henrik Nielsen
Sekretær

Carsten Feldborg
Kasserer

Ansvarsområde
Økonomi
Medlemmer
PAC

Trine Kej
Best. Medlem

Thomas Sandager
Best. Medlem

Medlemmer af Ankenævn

Advokat Mogens Stjernqvist
Kørelærer Allan Sørensen

Repræsentanter ved de enkelte Politikredse:

 • Rigspolitiet
 • Københavns
 • Nordsjællands
 • Midt- og Vestsjællands
 • Sydøstjylland
 • Vestjylland
 • Østjylland
 • Chris Fisker
 • Chris Fisker
 • Chris Fisker
 • Allan Sørensen
 • Bjarne Smedegaard
 • Carsten Feldborg
 • ?


Vedtægter for DKL​ ​

§ 1  –  Foreningens Navn og Hjemsted

​Danske Kørelæreres Landsforbund (DKL).

​Formandens adresse er foreningens hjemsted.

§ 2 Formål

Stk. 1​ DKL virker ud fra en liberal grundholdning til udøvelsen af køreskolevirksomhed.
DKL´s formål er at højne den danske kørelærerstand og der ud over varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser overfor myndigheder, elever og pressen.

Stk. 2​ DKL kan afholde møder og kurser til faglig videreuddannelse af medlemmerne.

Stk. 3​ DKL forestår oprettelse og driften af et ankenævn og en garantifon. Næstformanden og 1. suppleanten er medlem af DKL’s ankenævn.

Stk. 4 DKL formidler nyheder og information, som kan have relevans eller betydning, for det enkelte medlems virke som kørelærer.

Stk. 5​ DKL kan på ingen måde begrænse medlemmernes fulde ytringsfrihed over for offentligheden eller andre.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem i DKL kan optages kørelærere og køreskoleindehavere.

Stk. 2 Indmeldelse kan ske via DKL’s hjemmeside eller ved kontakt til bestyrelsen.

Stk. 3​ Bestyrelsen afgør hvorvidt optagelsen kan godkendes. Ved afslag, meddeles dette skriftligt.

Stk. 4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen vurdere:

a)​at medlemmet på afgørende vis modarbejder DKL formål.

b)​at medlemmet gør sig bevidst skyldig i grovere overtrædelser af lovgivning vedrørende køreskolevirksomhed.

Udmeldelse kan udelukkende ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 4  Æresmedlem

Stk. 1​   En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan en påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af DKL.

Stk. 2   ​Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Offentliggørelse af forslag til udnævnelse af æresmedlem sker i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden.

​Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§5  –  Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

​Stk. 2​ Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel pr. mail.
Endelig dagsorden med indkomne forslag som bilag, udsendes pr. mail senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling.

​Stk 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Stk. 4   ​Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. ​Fastsættelse af kontingent.
 5. Regnskabet fremlægges.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 7. Valg af formand lige år. Valg af næstformand ulige år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, for en periode af 2 år.
 9. Valg af suppleant(er) hvert år, for en periode af 1 år. Der skal vælges minimum 1 suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Eventuelt.

​​

Stk. 5 ​Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Stk. 6 ​Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 7 ​Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder 1. suppleanten frem til førstkommende generalforsamling.
I det tilfælde at en formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen, vil disse blive afløst på følgende måde, frem til førstkommende generalforsamling.

 • ​Formanden afløses af næstformanden.
 • ​Næstformanden afløses af bestyrelsesmedlemmet med kortest tid til næste valg.

Både Øst- og Vestsiden af Storebælt, skal være repræsenteret i bestyrelsen.

§6  –  Ekstraordinær Generalforsamling.

Stk. 1​ Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2​ Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

​Stk. 3​ Dagsordenen kan alene indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Årsag til indkaldelsen.

​§ 7 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1​   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand og næstformand består af 4 medlemmer.

Stk. 2​   Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3   ​Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes møde, hvor bestyrelsen konstitueres og evt. udvalgsposter fordeles.

Stk. 4   ​Formanden – og i vedkommendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Dagsordenen til bestyrelsens møder udsendes pr. mail til alle medlemmer.

Stk. 5​   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede. Suppleanter har ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder, dog ingen stemmeret. Der føres referat over bestyrelsens møder, og efter godkendelse af referat, udsendes disse til medlemmerne pr. mail.

§ 8  –  Kontingent.

Stk. 1​   Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.
Årskontingentet opkræves senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2​   Ved nyt medlem, der ikke har været medlem af DKL inden for en periode af 2 år, opkræves der kontingent i forhold til resterende antal kvartaler. 1. kvartal regnes fra den 1. april efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 3​   Familiemedlem får reduceret årskontingentet til halv takst. Familiemedlem defineres som familie med samme bopælsadresse.

§ 9  –  Regnskab, Økonomi og revision.

Stk. 1​   Foreningens regnskabsperiode er fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2​   Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3​   Foreningens formue bør være anbragt i et pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk. 4​   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10  –  Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1​   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11  –  Vedtægtsændringer.

Stk. 1​   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§ 12  –  Opløsning.

Stk. 1​   Til DKLs opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af DKLs medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 13  –  Foreningens stiftelse.

DKL er stiftet den 31-8-1989, fra hvilket tidspunkt den har begyndt sit virke.

Vedtaget på generalforsamlinger 16-03-2018 og afløser vedtægten af 26-3-2004

Vedtægter for Ankenævn

​§ 1 Formål

​Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere tilsluttet Danske Kørelæreres Landsforbund. Klagen skal vedrøre modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Klager kan kun vedrøre modtagelse af teoretisk eller praktisk køre-undervisning, men ikke krav vedrørende forudbetaling for undervisning.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1 Ankenævnet består af næstformanden og 1. suppleanten for DKL’s bestyrelse. Samt en formand som skal være jurist og have særlig indsigt i kørelærerfagets udøvelse.


Stk. 2 Til ankenævnet knyttes et sekretariat, der har hjemsted hos Danske Kørelæreres Landsforbund.

​§ 3 Klager

​Stk. 1 Klager kan indgives mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål.


Stk. 2 Klager, der indsendes til ankenævnet, men som ligger uden for dettes kompetence tilbagesendes af sekretariatet til klageren. Klageren kan efter omstændighederne henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole og skal gøres bekendt med mulighederne for retshjælp og fri proces.

§ 4 Insolvent eller særlige personlige interesser

​Ingen må deltage i behandling af en sag, når: a) han selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har varet repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. b) hans ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op – eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskende, børn eller andre nærtstående, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. c) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om hans fuldstændige upartiskhed. 

​Den, for hvis vedkommende nogen af de i a) nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette nævnets formand herom. Nævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt et nævnsmedlem ikke kan medvirke i behandlingen af en sag.

§ 5 Valgperiode

​Stk. 1 Nævnets formand og medlemmer vælges for en periode af 3 år. Ankenævnets medlemmer, bortset fra formanden, fratræder deres hverv, når de ikke længere er aktive medlemmer af Danske Kørelæreres Landsforbund eller de fratræder deres post i bestyrelse for DKL. Herefter overtages posten af den som ligeledes overtager posten i DKL’s bestyrelse.


Stk. 2 Ved først kommende generalforsamling i DKL, vælges automatisk de nye medlemmer for en ny 3-årig periode.

§ 6 Sekritariatet

​Stk. 1 Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt: 1. at forbrugerens krav ikke vedrører forudbetaling for undervisning 2. at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til kørelæreren. 3. at klagen indbringes på en af ankenævnet udfærdiget formular. 4. at der samtidigt med klagens indbringelse indbetales et gebyr på kr. 500,00. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis klagen ikke bliver behandlet i ankenævnet, eller nævnet giver forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen.

​Stk. 2 Sekretariatet videresender forbrugerens klage til kørelæreren til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra kørelæreren, forelægges dette for klageren til udtalelse. Sekretariatet drager omsorg for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra

modparten, som må anses for at være af betydning for sagens afgørelse, og til skriftlige sagkyndige erklæringer, indhentet til brug for nævnets behandling. Dette gælder dog ikke, hvis en parts interesse i at kunne benytte kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne til at afgive de under stk.1 nævnte udtalelser og eventuelle andre udtalelser, som sekretariatet finder påkrævede. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til parterne om en udtalelse.

Hvis kørelæreren ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i nævnet, der kan beslutte at træffe afgørelsen i sagen på det foreliggende grundlag. Fremkommer forbrugeren ikke med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet anse klagen for bortfaldet.

Sekretariatet kan mægle forlig mellem parterne. Forliget skal godkendes af formanden. Sekretariatet skal til hvert nævnsmøde fremlægge en oversigt med angivelse af indholdet til de forlig, der siden sidste møde i nævnet er indgået ved sekretariatets medvirken. Sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, afgives af sekretariatet med en sagsfremstilling til behandling i nævnet.

Stk. 3 Nævnets afgørelser i de enkelte sager træffes i et møde, hvori formanden og nævnets medlemmer deltager. Nævnet er beslut-ningsdygtigt, når formanden og ét medlem deltager. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ankenævnet holder møde så ofte, det er påkrævet.

​ § 7 Sagsbehandling

Stk. 1 Ved en sags behandling i nævnet forelægger nævnets sekretariat sagen. Samtlige sagsakter skal forinden hvert nævnsmøde være fremsendt i kopi til samtlige nævnsmedlemmer. Nævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling på indhentelse af yderligere oplysninger. Afgørelsen i nævnet træffes ved almindeligt stemmeflerhed efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder.

Nævnet kan dog forlige sagen på et grundlag, hvorpå en afgørelse ikke vil kunne baseres.

Nævnet kan afvise klager, som på grund af deres vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerheden om bedømmelse af de fremkomne oplysninger eller af andre særlige grunde skønnes uegnet til behandling af nævnet. Nævnet kan endvidere afvise at behandle en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen. Ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori nævnet har truffet afgørelse eller forlig er indgået for nævnet, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af a) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, og b) nye oplysninger, som – hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen – ville have medført et andet udfald af sagen.

​§ 8

Stk. 1 Nævnets afgørelse og forlig skal være skriftlige. Afgørelsen skal være ledsaget af en begrundelse. Både afgørelser og forlig skal underskrives af nævnets formand eller den, han bemyndiger hertil. Nævnet fastsætter en frist på normalt 30 dage til opfyldelse af afgørelsen eller forliget. Parterne skal have en kopi af afgørelsen eller forliget, ligesom de skal underrettes om reglerne for indbringelse af sagen for domstolene.

§ 9 Økonomiske Omkostninger

Stk. 1 Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. Danske Kørelæreres Landsforbund afholder omkost-ningerne i forbindelse med ankenævnsbehandlingen, herunder udgifter, der er forbundet med indhentelse af oplysninger i sagen, samt udgifter til indhentelse af de oplysninger, som nævnet måtte ønske. Over de med nævnets virksomhed forbundne indtægter og udgifter føres regnskab. Eventuelt underskud dækkes af Danske Kørelæreres Landsforbund.


Stk. 2 Kørelærere tilsluttet Danske Kørelæreres Landsforbund er pligtig at efterkomme afgørelser truffet af ankenævnet, herunder at betale klageren det beløb, ankenævnet måtte have tilkendt denne. Betaling skal finde sted senest 14 dage efter, at ankenævnets afgørelse er kommet til kørelærerens kundskab. Såfremt beløbet ikke betales rettidigt udbetaler Danske Kørelæreres Landsforbunds Garantifond beløbet til klageren indenfor en frist af yderligere 14 dage. Garantifonden kan herefter søge beløbet inddrevet hos kørelæreren. Danske Kørelæreres Landsforbund drager omsorg for, at Garantifondens midler stedse udgør kr. 5.000,- eller mere.

(Marts 2018)