53 78 78 41 chris@dkl.nu

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

 • Danske Kørelæreres Landsforbund (DKL).
 • Formandens adresse er foreningens hjemsted.

 

§ 2 Formål.

 1. DKL virker ud fra en liberal grundholdning til udøvelsen af køreskolevirksomhed. DKL formål er at højne den danske kørelærerstand og der ud over varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser overfor myndigheder, elever og pressen.
 2. DKL kan afholde møder og kurser til faglig videreuddannelse af medlemmerne.
 3. DKL forestår oprettelse og driften af et ankenævn og en garantifond. Næstformanden og 1. suppleanten er medlem af DKL’s ankenævn.
 4. DKL formidler nyheder og information, som kan have relevans eller betydning, for det enkelte medlems virke som kørelærer.
 5. DKL kan på ingen måde begrænse medlemmernes fulde ytringsfrihed over for offentligheden eller andre.

§ 3 Medlemskab

  1. Som medlem i DKL kan optages kørelærere og køreskoleindehavere.
  2. Indmeldelse kan ske via DKL’s hjemmeside eller ved kontakt til bestyrelsen.
  3. Bestyrelsen afgør hvorvidt optagelsen kan godkendes. Ved afslag, meddeles dette skriftligt.
  4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen vurdere:
   1. at medlemmet på afgørende vis modarbejder DKL formål.
   2. at medlemmet gør sig bevidst skyldig i grovere overtrædelser af lovgivning vedrørende køreskolevirksomhed.

  5. Udmeldelse kan udelukkende ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 4 Æresmedlem

  1. En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan en påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af DKL.
  2. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Offentliggørelse af forslag til udnævnelse af æresmedlem sker i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden.
  3. Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling

  1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel pr. mail.
   Endelig dagsorden med indkomne forslag som bilag, udsendes pr. mail senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling.
  3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
  4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
   1. Valg af dirigent og referent.
   2. Bestyrelsens beretning.
   3. Behandling af indkomne forslag.
   4. Fastsættelse af kontingent.
   5. Regnskabet fremlægges.
   6. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
   7. Valg af formand lige år. Valg af næstformand ulige år.
   8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, for en periode af 2 år.
   9. Valg af suppleant(er) hvert år, for en periode af 1 år. Der skal vælges minimum 1 suppleant.
   10. Valg af 2 revisorer.
  5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
   Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
  6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal.
   Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
  7. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder 1. suppleanten frem til førstkommende generalforsamling.
   I det tilfælde at en formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen, vil disse blive afløst på følgende måde, frem til førstkommende generalforsamling.
   1. Formanden afløses af næstformanden.
   2. Næstformanden afløses af bestyrelsesmedlemmet med kortest tid til næste valg.
  8. Både Øst- og Vestsiden af Storebælt, skal være repræsenteret i bestyrelsen.

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling.

  1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
  2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
  3. Dagsordenen kan alene indeholde følgende:
   1. Valg af dirigent og referent.
   2. Årsag til indkaldelsen.

§ 7 Foreningens daglige ledelse.

  1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand og næstformand består af 4 medlemmer.
  2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  3. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes møde, hvor bestyrelsen konstitueres og evt. udvalgsposter fordeles.
  4. Formanden – og i vedkommendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
   Dagsordenen til bestyrelsens møder udsendes pr. mail til alle medlemmer.
  5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.
   Suppleanter har ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder, dog ingen stemmeret.
  6. Der føres referat over bestyrelsens møder, og efter godkendelse af referat, udsendes disse til medlemmerne pr. mail.

§ 8 Kontingent

  1. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.
   Årskontingentet opkræves senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.
  2. Ved nyt medlem, der ikke har været medlem af DKL inden for en periode af 2 år, opkræves der kontingent i forhold til resterende antal kvartaler. 1. kvartal regnes fra den 1. april efter den ordinære generalforsamling.
  3. Familiemedlem får reduceret årskontingentet til halv takst. Familiemedlem defineres som familie med samme bopælsadresse.

§ 9 Regnskab, Økonomi og revision.

  1. Foreningens regnskabsperiode er fra 1/1 til 31/12.
  2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.
  3. Foreningens formue bør være anbragt i et pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.
  4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse.

  1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Vedtægtsændringer.

  1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 •  

§ 12 Opløsning.

  1. Til DKLs opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af DKLs medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 13 Foreningens stiftelse.

DKL er stiftet den 31-8-1989, fra hvilket tidspunkt den har begyndt sit virke.
Vedtaget på generalforsamlinger 16.03-2018 og afløser vedtægten af 26-3-2004